Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczących umów i rozwiązanie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 64/2004   Sporządzono: 2004-10-08  I. ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 7 października 2004 roku została zawarta warunkowa umowa najmu z „Focus Park Białystok”  Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 25.

Na mocy tej umowy, ALMA MARKET SA zostanie najemcą powierzchni w zrealizowanym Centrum Handlowo-Usługowym „Focus Park” w Białymstoku, na której będzie prowadziła sprzedaż detaliczną artykułów żywnościowych i nieżywnościowych.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia przekazania powierzchni najmu przez „Focus Park Białystok” Sp. z o.o. w zrealizowanym Centrum Handlowo-Usługowym w Focus Park” w Białymstoku z możliwością zawarcia umowy na kolejne 5 letnie okresy.

Przewidywanym terminem otwarcia Centrum Handlowo-Usługowego „Focus Park” w Białymstoku i przekazania powierzchni najmu ALMA MARKET SA jest I połowa 2006 roku.

Wartość umowy najmu za podstawowy okres 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów i opłat eksploatacyjnych w pierwszym roku działalności obiektu handlowego ALMA MARKET SA) wynosi równowartość w złotych polskich 3,4 mln EUR, co na dzień przekazania raportu stanowi 14,7 mln PLN.

W umowie najmu zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, których maksymalna wartość może przekroczyć nawet 10% wartości umowy w przypadku gdyby ALMA MARKET SA nie otworzyła powierzchni handlowej w określonym dniu otwarcia oraz zawarto postanowienia dotyczące zapłaty kar umownych przez tą stronę umowy drugiej stronie, po której stronie leży wina za rozwiązanie umowy. Przy czym określone w umowie zapisy dotyczące kar umownych mają charakter porządkowy i ewentualne ich naliczenie musiałoby być poprzedzone stosownym upomnieniem, stąd ryzyko nałożenia kar umownych, jest kontrolowane. Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień każdej ze stron do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar na zasadach ogólnych.

W przypadku, gdy wynajmujący nie uzyska ostatecznego zezwolenia na budowę Centrum Handlowo - Usługowego w okresie 4 lat, wówczas każda ze stron umowy posiada prawo odstąpienia od umowy.


II. ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 7 października 2004 roku została zawarta trójstronna umowa w formie aktu notarialnego na mocy której :

1. ALMA MARKET SA rozwiązała warunkową umowę przedwstępną zakupu nieruchomości w Rybniku od "Browary Polskie BROK-STRZELEC" SA z siedzibą w Krakowie, zawarta w formie aktu notarialnego w dniu 13 maja 2004 roku dotycząca prawa użytkowania wieczystego działek wraz z własnością budynków i budowli położonych w Rybniku (RB 25/2004 z dnia 13.05.2004 r.).
2. Browary Polskie BROK-STRZELEC" SA z siedzibą w Krakowie zawarł przedwstępną warunkową umowę sprzedaży nieruchomości w Rybniku na rzecz „Focus Park Toruń” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na którą to nieruchomość składają się prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością budynków.

Wartość przedmiotowych nieruchomości w Rybniku określona przez strony w rozwiązanej z ALMA MARKET SA i zawartej z „Focus Park Toruń” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przez "Browary Polskie BROK-STRZELEC" SA z siedzibą w Krakowie warunkowej umowie sprzedaży nieruchomości wynosi 4 500 tys. zł. netto plus VAT. Na mocy podpisanej umowy „Focus Park Toruń”  Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie zapłacił "Browary Polskie BROK-STRZELEC" SA z siedzibą w Krakowie zaliczkę w kwocie 2 200 tys. zł złotych brutto z VAT, a "Browary Polskie BROK-STRZELEC" SA z siedzibą w Krakowie dokonały zwrotu na rzecz ALMA MARKET SA wpłaconej wcześniej zaliczki w tej samej wysokości.

Przyczyną podpisania umowy trójstronnej, na mocy której ALMA MARKET SA rozwiązała z "Browary Polskie BROK-STRZELEC" SA umowę przedwstępną zakupu nieruchomości w Rybniku, a z kolei "Browary Polskie BROK-STRZELEC" SA zawarły umowę przedwstępną sprzedaży tej samej nieruchomości w Rybniku na rzecz „Focus Park Toruń” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, jest podjęcie decyzji przez ALMA MARKET SA o tym, że budową i komercjalizacją tejże nieruchomości zajmie się „Focus Park Toruń” Sp. z o.o. Natomiast ALMA MARKET SA będzie wyłącznie najmować i prowadzić handel detaliczny artykułami żywnościowymi i nieżywnościowymi w ramach sieci obiektów handlowych rozwijanej pod szyldem ALMA. ALMA MARKET SA nie przewiduje negatywnych skutków finansowych rozwiązania przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości z "Browary Polskie BROK-STRZELEC" SA.


III. Jednocześnie ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 7 października 2004 roku zawarła warunkową umowę najmu z „Focus Park Toruń” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 25.

Na mocy tej umowy, ALMA MARKET SA zostanie najemcą powierzchni w zrealizowanym Centrum Handlowo-Usługowym „Focus Park” w Rybniku, na której będzie prowadziła sprzedaż detaliczną artykułów żywnościowych i nieżywnościowych.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia przekazania powierzchni najmu przez „Focus Park Toruń” Sp. z o.o. w zrealizowanym Centrum Handlowo-Usługowym w Focus Park” w Rybnikuz możliwością zawarcia umowy na dwa kolejne 5 letnie okresy.

Przewidywanym terminem otwarcia Centrum Handlowo-Usługowego „Focus Park” w Rybniku i przekazania powierzchni najmu ALMA MARKET SA jest II połowa 2006 roku.

Wartość umowy najmu za podstawowy okres 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów i opłat eksploatacyjnych w pierwszym roku działalności obiektu handlowego ALMA MARKET SA) wynosi równowartość w złotych polskich 3,2 mln EUR, co na dzień przekazania raportu stanowi 13,9 mln PLN.

W umowie najmu zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, których maksymalna wartość może przekroczyć nawet 10% wartości umowy w przypadku gdyby ALMA MARKET SA nie otworzyła powierzchni handlowej w określonym dniu otwarcia, oraz zawarto postanowienia dotyczące zapłaty kar umownych przez tą stronę umowy drugiej stronie, po której stronie leży wina za rozwiązanie umowy. Przy czym określone w umowie zapisy dotyczące kar umownych mają charakter porządkowy i ewentualne ich naliczenie musiałoby być poprzedzone stosownym upomnieniem, stąd ryzyko nałożenia kar umownych, jest kontrolowane. Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień każdej ze stron do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar na zasadach ogólnych.

W przypadku, gdy wynajmujący nie uzyska ostatecznego zezwolenia na budowę Centrum Handlowo - Usługowego w okresie 4 lat, wówczas każda ze stron umowy posiada prawo odstąpienia od umowy.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.
„Focus Park Białystok” Sp. z o.o. oraz „Focus Park Toruń” Sp. z o.o., są spółkami celowymi utworzonymi przez brytyjską grupę kapitałową PARKRIDGE. ALMA MARKET SA w dniu dzisiejszym zawarła ze spółką tej grupy „Focus Park Toruń” Sp. z o.o. inne umowy, w tym przytoczoną wyżej warunkową umowę najmu w mającym powstać Centrum Handlowo-Usługowym „Focus Park” w Rybniku. Przy czym zawarta i opisana wyżej umowa z „Focus Park Białystok” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest umową o największej wartości.

Podstawa prawna : Par. 5 ust. 1 pkt. 3 i 5 RRM

TAGI