Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zmiana znaczących umów

Numer raportu: RB 62/2004   Sporządzono: 2004-10-01  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż:

1) W dniu 30 września 2004 roku został powiadomiony przez spółkę zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o., o podpisaniu w dniu 29 września 2004 roku przez tą spółkę aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z BRE Bank SA w Warszawie Oddział Regionalny Kraków, na mocy którego spółka ta podwyższyła maksymalną wysokość kredytu z kwoty 800 tys. zł do kwoty 1 500 tys. zł. Kredyt wykorzystywany jest przez spółkę zależną na finansowanie jej bieżącej działalności. Oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę wibor 1m powiększoną o marżę banku, odsetki są płatne miesięcznie od kwoty wykorzystywanego kredytu.
Zabezpieczeniem kredytu są:
-weksel własny in blanco wystawiony przez spółkę zależną wraz z deklaracją wekslową,
-cesja wierzytelności należnych spółce zależnej od wybranych firm wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
-zastaw rejestrowy na zapasach towarowych spółki zależnej.

2) W dniu 30 września 2004 roku ALMA MARKET SA podpisała aneks przedłużający umowę o kredyt w rachunku bieżącym z BRE Bank SA w Warszawie Oddział Regionalny Kraków do dnia 30 września 2005 roku, obniżając jednocześnie wysokość kredytu z maksymalnej kwoty 4 000 tys. zł do wysokości 1 000 tys. zł. Kredyt ten wykorzystywany jest na finansowanie bieżącej działalności spółki. Oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę wibor 1m powiększoną o marżę banku, odsetki są płatne miesięcznie od kwoty wykorzystywanego kredytu.
Zabezpieczeniem kredytu są:
-weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
-hipoteka kaucyjna do kwoty 4 400 tys. zł, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym spółki, położonej w Krakowie, objętej KW nr 238938.

Łączna aktualna wartość wszystkich zawartych umów z BRE Bank SA przez ALMA MARKET SA i spółkę zależną wynosi 8 337 tys. zł. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest zawarcie przez spółkę dominującą ALMA MARKET SA oraz spółkę zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. łącznie z jednym podmiotem (BRE BANK SA) w ciągu ostatnich 12 miesięcy, umów kredytowych i aneksów do umów kredytowych, gwarancji, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy przekraczając 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

Podstawa prawna :
§ 5 ust.1 pkt 3 „RRM GPW”

TAGI