Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Przedłużenie przez spółkę zależną umowy

Numer raportu: RB 54/2004   Sporządzono: 2004-09-03  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 02 września 2004 roku spółka zależna KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. poinformowała o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A. w Warszawie Oddział Regionalny Kraków o kredyt w rachunku bieżącym na mocy którego przedłużyła okres trwania umowy z 31 sierpnia 2004 do 30 sierpnia 2005 roku.

Kredyt ten jest wykorzystywany przez spółkę zależną na finansowanie bieżącej działalności. Oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku, odsetki płatne miesięcznie.

Zabezpieczeniem kredytu są:
- weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, wystawiony przez spółkę zależną
- cesja wierzytelności należnych spółce zależnej od wybranych firm.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest zawarcie przez spółkę dominującą grupy Alma Market S.A.
z jednym podmiotem (BRE Bank SA) w okresie ostatnich 12 miesięcy umów i aneksów do umów oraz gwarancji, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy (łączna wartość tych umów 10 168 tys. zł) przekraczając 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA. Alma Market SA zawierała już z BRE Bank SA, Oddział Regionalny Kraków, umowy oraz aneksy do umów kredytowych i gwarancji w okresie ostatnich 12 miesięcy, z których aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 000 tys. zł (RB 5/2004 i RB 45/2004) jest umową o największej wartości.

§ 5 ust.1 pkt 3 „RRM „

TAGI