Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zakończenie subskrypcji i ostateczny przydział akcji serii D

Numer raportu: RB 47/2004   Sporządzono: 2004-08-27  Zarząd ALMA MARKET SA w związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem ostatecznego przydziału akcji serii D przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje :

1. publiczna subskrypcja 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D rozpoczęła się 9 sierpnia 2004 roku i zakończyła się 13 sierpnia 2004 roku,
2. w dniu 16 sierpnia 2004 roku dokonano ostatecznego przydziału 995 034 akcji serii D w Transzy Dużych Inwestorów (TDI) i przydziału
4 966 akcji serii D w Transzy Małych Inwestorów (TMI),
3. subskrypcją objętych było 1 000 000 akcji serii D spółki ALMA MARKET SA,
4. w związku z dokonaniem przesunięcia 195 034 akcji serii D z Transzy Małych Inwestorów (TMI) do Transzy Dużych Inwestorów (TDI) w ramach Publicznej Oferty obejmującej 1 000 000 akcji serii D, w obu transzach liczba przydzielonych papierów wartościowych nie była mniejsza od liczby papierów wartościowych na które złożono zapisy, stąd stopa redukcji w poszczególnych transzach wyniosła zero,
5. w ramach subskrypcji akcji serii D złożono zapisy na 1 000 000 akcji,
6. w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji serii D przydzielono 1 000 000 akcji serii D,
7. 1 000 000 akcji serii D objętych zostało po cenie emisyjnej 31 zł za jedną akcję,
8. łącznie na 1 000 000 akcji serii D objętych subskrypcją zapisy złożyło 17 inwestorów, z czego na 995 034 akcji serii D objętych subskrypcją w Transzy Dużych Inwestorów zapisy złożyło
8 inwestorów, natomiast na 4 966 akcji serii D objętych subskrypcją w Transzy Małych Inwestorów zapisy złożyło 9 inwestorów,
9. 1 000 000 akcji serii D przydzielono 17 inwestorom, z czego w Transzy Dużych Inwestorów 995 034 akcji serii D przydzielono 8 inwestorom, natomiast w Transzy Małych Inwestorów 4 966 akcji serii D przydzielono 9 inwestorom,
10. nie zawierano umów o subemisję, stąd subemitenci nie obejmowali akcji spółki w ramach wykonywania takich umów,
11. łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji 1 000 000 akcji serii D i cenie emisyjnej 31 zł za jedną akcję, wyniosła 31 000 000 złotych,
12. łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosła 1 008 tys. zł,
z czego na koszty :
1. przygotowania i przeprowadzenia oferty wydano 502 tys. zł, z czego
- na koszty oferowania akcji w publicznym obrocie 403 tys. zł.,
- koszty druku Prospektu, publikacji skrótu prospektu i innych obligatoryjnych ogłoszeń
66 tys. zł.,
- opłaty i koszty administracyjne 33 tys. zł.
2. sporządzenia prospektu emisyjnego,
z uwzględnieniem kosztu doradztwa wydano
479 tys. zł,
3. promocji wydano 27 tys. zł.

W księgach rachunkowych spółki poniesione i do poniesienia koszty emisji akcji serii D przy podwyższeniu kapitału zakładowego są ewidencjonowane jako należności do rozliczenia w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. W sprawozdaniu finansowym zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości i zapisami pkt 3.2. Prospektu Emisyjnego poniesione i do poniesienia koszty emisji akcji serii D, zmniejszają kapitał zapasowy pochodzący z nadwyżki wartości emisji akcji ponad ich wartość nominalną (agio). 13. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji 1 000 000 akcji serii D przypadający na jedną akcję serii D objętą subskrypcją wyniósł 1,01 zł.
W rezultacie wpływy spółki z emisji akcji serii D po uwzględnieniu kosztów emisji wyniosą 29 990 tys. zł.

Podstawa prawna : Par. 42 RRM i art. 81 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

TAGI