Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 43/2007   Sporządzono: 2007-10-30  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 29 października 2007 roku spółka podpisała z Bankiem PKO BP SA z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w formie limitu kredytowego wielocelowego do wysokości 5 mln zł. Przedmiotem aneksu jest podwyższenie kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego do wartości 10 mln zł. W wyniku podpisanego aneksu spółka może wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 5 mln zł, oraz zlecić PKO BP SA wystawienie gwarancji bankowych do wysokości 5 mln zł. Ustalony limit gwarancji, będzie zastępował wcześniejsze gwarancje wystawione przez bank oraz zabezpieczał wystawienie nowych gwarancji tytułem zabezpieczenia zobowiązań spółki wynikających z umów handlowych.

Okres wykorzystania limitu upływa z dniem 01 marca 2010 roku, kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Prowizja za udzielone gwarancje bankowe naliczana jest kwartalnie od wystawionych gwarancji. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Kryterium uznania umów za znaczące jest zwiększenie łącznej wartości umów zawartych z PKO BP SA, które łącznie przekraczają 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA. Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez spółki grupy kapitałowej z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 103 278 tys. zł, z czego umową o największej wartości jest umowa kredytu inwestycyjnego na kwotę 32 mln zł, podpisana przez spółkę zależną Alma Development Sp. z o.o., o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2007.

TAGI