Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Uzupełnienie porządku obrad NWZA na żądanie Akcjonariusza

Numer raportu: RB 40/2016   Sporządzono: 2016-12-13  Zarząd ALMA MARKET SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2016 roku na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Pana Jerzego Mazgaja reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 4 stycznia 2017 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki  wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu:

"UCHWAŁA nr …
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. w Krakowie
w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki
1) „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Zarządu [___].”

"UCHWAŁA nr …
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. w Krakowie
w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki
2) odpowiednia liczba uchwał: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Zarządu [____].”

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALMA MARKET S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 37/2016 w dniu 05 grudnia 2016 roku, w następujący sposób:

1.    Dodaje się punkt 9 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
2.    Dotychczasowy punkt 9 oznacza się jako 10
W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru akcji serii H, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.”


Przedmiotowe żądanie wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 37/2016 z dnia 05 grudnia 2016 roku.

 

Załączniki:

» Zgłoszenie żądania akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA Alma Market SA zwołanego na dzień 04 stycznia 2017 roku.pdf
» Uzupełniona treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad NWZA Alma Market SA w związku z żądaniem akcjonariusza z dnia 12 grudnia 2016.pdf
» Uzupełniony wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA Alma Market SA w związku z żądaniem akcjonariusza z dnia 12 grudnia 2016 roku.pdf