Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 40/2006   Sporządzono: 2006-11-14  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 13 listopada 2006 roku została podpisana umowa najmu z Focus Park Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA lokalu, w Centrum Handlowo-Usługowym „Focus Park”, które znajdować się będzie w Gliwicach. Umowa została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia przekazania lokalu Alma Market SA w tym obiekcie handlowym z opcjami zawarcia nowej umowy najmu na okres kolejnych 10 lat. Wartość umowy najmu za okres pierwszych 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów i opłat eksploatacyjnych w pierwszym roku działalności) wynosi 17 574 tys. zł.

Przewidywanym terminem otwarcia Centrum w Gliwicach jest IV kwartał 2008 roku.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny leżącej po jednej ze stron, strona z przyczyny której dochodzi do rozwiązania umowy zobowiązana jest do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości sześciokrotności czynszu najmu i powiększonej o ewentualny podatek od towarów i usług VAT (co może przekroczyć równowartość kwoty 200 tys. EUR wyrażonej w złotych). Ewentualna zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych uzupełniających.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA

„Focus Park Gliwice” Sp. z o.o. jest spółką celową utworzoną przez brytyjską grupę kapitałową PARKRIDGE. Alma Market SA posiada już zawarte w latach 2004-2006 umowy z Grupą PARKRIDGE na najem powierzchni handlowych. W okresie ostatnich 12 miesięcy zawarte zostały umowy ze spółkami Grupy PARKRIDGE o łącznej wartości 44,5 mln zł (o których spółka informowała w raportach bieżących), przy czym umową o największej wartości jest umowa ze Spółką „Focus Park Gliwice” Sp. z o.o.

TAGI