Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 38/2006   Sporządzono: 2006-11-02  Zarząd ALMA Market SA informuje, że w dniu 2 listopada 2006 roku spółka podpisała umowę najmu z SEMAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA pomieszczeń położonych w Centrum handlowo-usługowym w Rzeszowie z przeznaczeniem na obiekt handlowy Delikatesy ALMA.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia otwarcia, z możliwością zawarcia nowej umowy najmu na okres kolejnych 5 lat. Wartość umowy za okres 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów i opłat) wyniesie około 13,5 mln zł.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny leżącej po jednej ze stron, strona z przyczyny której dochodzi do rozwiązania umowy zobowiązana jest do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości dwunastokrotności czynszu najmu i powiększonej o ewentualny podatek od towarów i usług VAT (co może przekroczyć równowartość kwoty 200 tys. EUR wyrażonej w złotych). Ewentualna zapłata kary umownej wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych uzupełniających.

Przewidywanym terminem otwarcia Delikatesów ALMA w Centrum handlowo-usługowym w Rzeszowie w związku z podpisaną umową najmu jest listopad 2008 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI