Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Uchwały powzięte przez NWZA ALMA MARKET SA w dniu 21 lipca 2004 roku

Numer raportu: RB 38/2004   Sporządzono: 2004-07-21  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w dniu 21 lipca 2004 roku.

uchwała nr 1/07/2004
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA Market S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Farys."

uchwała nr 2/07/2004
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA Market S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na sekretarza zgromadzenia Panią Czesławę Szeligę ."

uchwała nr 3/07/2004
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA Market S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad."

uchwała nr 4/07/2004
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA Market S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 420
§ 3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej."

uchwała nr 5/07/2004
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA Market S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Komisje Mandatowo - Skrutacyjną w osobach:-

1. Pani Czesława Szeliga,
2. Pani Barbara Lipska,
3. Pan Marek Sojka."

uchwała nr 6/07/2004

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA Market S.A. z siedzibą w Krakowie powoluje do Rady Nadzorczej Pana Jakuba Tropiło."
uchwała nr 7/07/2004

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 34/05/04 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 maja 2004 roku,
na podstawie art. 431§1 i art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że zdanie pierwsze w pkt. 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 200.000 złotych (dwieście tysięcy złotych) jednak nie większą niż 1.000.000 złotych (jeden milion złotych), tj. poprzez zwiększenie wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.216.990 złotych (trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty nie mniejszej niż 3.416.990 złotych (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) jednak nie większej niż 4.216.990 złotych (cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).
Pkt. 2 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie: "Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję akcji obejmującą nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy), jednak nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."

Podstawa prawna : §49 ust.1 pkt 5 i §66 ust.5 "RRM GPW"

TAGI