Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zakończenie części subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

Numer raportu: RB 32/2007   Sporządzono: 2007-08-29  W związku z realizacją 3-letniego programu motywacyjny dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla spółki, polegającym na obejmowaniu akcji spółki przez osoby uczestniczące w programie motywacyjnym, który jest ściśle powiązany z wynikami ekonomicznymi grupy kapitałowej oraz wzrostem średniej ceny akcji spółki w okresie 3 lat (lata 2005-2007), został uruchomiony program emisji 100 000 obligacji, które mogą zostać wymienione na akcje serii E spółki. Powiernikiem został Dom Maklerski Penetrator SA, który nabył 8 maja 2007 roku obligacje spółki o łącznej wartości 1 tys. zł. (raport bieżący nr 16 z 27 kwietnia 2007 roku).

W 2007 roku, w związku ze spełnieniem się warunku rynkowego programu motywacyjnego polegającego na wskazanym w programie motywacyjnym wzroście kursu akcji, Dom Maklerski Penetrator SA jako powiernik, skierował propozycję nabycia 26 597 obligacji (ze 100 000 wyemitowanych) do wskazanych osób uprawnionych, biorących udział w programie motywacyjnym. Osoby uprawnione biorące udział w programie motywacyjnym, nabyły obligacje i posiadając prawo subskrybowania i objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki w zamian za obligacje, zrealizowały to prawo w dniach od 20 lipca 2007 roku do 16 sierpnia 2007 roku zgodnie z warunkami emisji obligacji należycie opłacając cenę emisyjną akcji serii E. Cena emisyjna jednej akcji serii E jest równa cenie nominalnej i wynosi jeden złoty.

Opis programu emisji akcji serii E spółki, jak też opis emisji obligacji, znajduje się w Prospekcie Emisyjnym Spółki (http://www.almamarket.pl), który zawiera opis dopuszczonych do publicznego obrotu papierów wartościowych spółki dominującej decyzją NR DSP/E/4110/21/32/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku. Prospekt ten w części dotyczącej nabywania akcji serii E przez osoby upoważnione w ramach programu motywacyjnego zachowuje swoją ważność do 28 listopada 2008 roku, albo do dnia w którym wszystkie uprawnienia zostaną zrealizowane, jeżeli dzień ten będzie przypadać wcześniej.

W związku z powyższym zarząd ALMA Market SA informuje, że została zakończona część subskrypcji związanej z wprowadzeniem 26 597 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Na podstawie par. 33 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209, poz. 1744 z 19.10.2005 r.) zarząd ALMA Market SA informuje :
1) datą rozpoczęcia części subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E wynikającej z zaoferowanych obligacji był 20 lipiec 2007 roku, a datą zakończenia 16 sierpień 2007 roku,
2) nie było ustalonej daty przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E ze względu na charakter subskrypcji,
3) liczba akcji zwykłych na okaziciela serii E objętych częścią subskrypcji wynosiła 26 597,
4) stopy redukcji akcji zwykłych na okaziciela serii E nie było ze względu na charakter subskrypcji,
5) liczba akcji zwykłych na okaziciela serii E na które złożono zapisy w ramach subskrypcji wyniosła 26 597,
6) akcji zwykłych na okaziciela serii E nie przydzielano w ramach częściowej subskrypcji ze względu na charakter subskrypcji,
7) cena, po jakiej akcje zwykłe na okaziciela serii E były nabywane wynosi 1,00 zł za jedną akcję,
8) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje zwykłe na okaziciela serii E objęte częścią subskrypcji wynosi 12,
9) liczba osób, którym przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii E w ramach części przeprowadzonej subskrypcji wynosi 12,
10) ze względu na charakter subskrypcji nie było subemitentów, którzy by objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję,
11) wartość przeprowadzonej części subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby akcji serii E na okaziciela i ceny emisyjnej wynosi 26 597,00 zł,
12) nie wystąpiły koszty które można by przypisać bezpośrednio emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, gdyż koszty związane z dopuszczeniem tej emisji do publicznego obrotu zostały poniesione w 2004 roku w ramach emisji akcji serii D i opublikowane w raporcie bieżącym 47/2004 w dniu 27.08.2007 roku, przy czym spółka tworzy rezerwę kosztową związaną z wyceną programu motywacyjnego w części związanej z warunkami rynkowymi, co jest ujmowane w sprawozdaniach finansowych i publikowane w raportach okresowych,
13) ze względu na powyższe i charakter subskrypcji, nie podaje się średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na akcję zwykłą na okaziciela serii E objętą częścią subskrypcji.

Zarząd ALMA Market SA wystąpił do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestrację do 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały WZA Alma Market SA z dnia 6 maja 2004 roku w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zapisanie na kontach ewidencyjnych uczestników KDPW 26 597 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Zostanie złożony również wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie o wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

TAGI