Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 32/2005   Sporządzono: 2005-12-20  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 19 grudnia 2005 roku została zawarta warunkowa umowa najmu z Focus Park Zielona Góra spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA powierzchni (lokalu) w Centrum Handlowo-Usługowym „Focus Park”, które znajdować się będzie w Zielonej Górze. Umowa została zawarta na okres 10 lat, licząc od dnia przekazania lokalu Alma Market SA w tym obiekcie handlowym, z opcjami zawarcia nowej umowy najmu na okres kolejnych 10 lat. Wartość umowy najmu za okres pierwszych 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów i opłat eksploatacyjnych w pierwszym roku działalności) wynosi 9 818 tys. zł. Przewidywanym terminem otwarcia Centrum w Zielonej Górze i przekazania powierzchni najmu ALMA MARKET SA jest I kwartał 2007 roku. W przypadku, gdy wynajmujący nie uzyska ostatecznego zezwolenia na budowę Centrum Handlowo - Usługowego w okresie 4 lat od zawarcia umowy, wówczas każda ze stron umowy posiada prawo odstąpienia od umowy. W umowie najmu zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, których maksymalna wartość może przekroczyć 200 tys. EUR w przypadku gdyby ALMA MARKET SA nie otworzyła powierzchni handlowej w określonym dniu otwarcia, oraz zawarto postanowienia dotyczące zapłaty kar umownych przez tą stronę umowy drugiej stronie, po której stronie leży wina za rozwiązanie umowy lub w przypadku zwłoki w opuszczeniu lokalu po rozwiązaniu umowy najmu. Przy czym określone w umowie zapisy dotyczące kar umownych mają charakter porządkowy i ewentualne ich naliczenie musiałoby być poprzedzone stosownym upomnieniem, stąd ryzyko nałożenia kar umownych, jest kontrolowane. Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień każdej ze stron do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar na zasadach ogólnych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA. „Focus Park Zielona Góra” Sp. z o.o. jest spółką celową utworzoną przez brytyjską grupę kapitałową PARKRIDGE. ALMA MARKET SA posiada już zawarte w 2004 roku umowy warunkowe z Grupą PARKRIDGE na najem powierzchni w mających powstać Centrach Handlowo-Usługowych w Rybniku i Białymstoku.

Podstawa prawna : § 5 ust.1 pkt 3 Rozp. Min. Fin.

TAGI