Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zwołanie NWZA Spółki w dniu 21 lipca 2004 roku oraz porządek obrad

Numer raportu: RB 32/2004   Sporządzono: 2004-06-22  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 21 lipca 2004 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr 34/05/04 podjętej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 maja 2004 r. poprzez obniżenie maksymalnej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego z 2.000.000,00 złotych do 1.000.000,00 złotych, tak aby kapitał zakładowy Spółki uległ podwyższeniu z kwoty 3.216.990,00 złotych do kwoty nie mniejszej niż 3.416.990,00 złotych jednak nie większej niż 4.216.990,00 złotych, poprzez publiczną emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D obejmującą nie mniej niż 200.000 akcji jednak nie więcej niż 1.000.000 akcji
o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.
8. Zamknięcie obrad.

SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych serii A oraz właścicielom akcji na okaziciela serii B i C, jeżeli złożą w siedzibie spółki (ALMA MARKET SA, Biuro Kadr i Szkolenia pok. 121) najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14.07.2004 r. do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie
z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu 21.07.2004 r. o godz. 9.30 w miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia

§ 49 ust 1 pkt 1, § 66 ust 3

TAGI