Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 31/2004   Sporządzono: 2004-06-17  ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 16 czerwca 2004 roku została zawarta umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości na rzecz "Castorama Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego i dotyczy zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży przez ALMA MARKET SA prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Krakowie przy ulicy Pilotów 6 o łącznej powierzchni 34 364 m2 oraz prawa własności budynków i budowli położonych na tych działkach oraz części wyposażenia, z przeznaczeniem na handel artykułami służącymi do budowy oraz wyposażenia domów, mieszkań i ogrodów, gdzie dotychczas ALMA MARKET SA prowadzi również tego typu działalność handlową.

Umowa zawiera zobowiązanie do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przez ALMA MAREKT SA wymienionej nieruchomości za cenę 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) złotych netto plus VAT. Umowa przewiduje obowiązek zapłaty zaliczki w kwocie 18.910.000,00 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych w terminie 7 dni od dnia jej podpisania. Zaliczka ulegnie zwróceniu przez ALMA MARKET SA w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej. Zaliczka nie jest oprocentowana. Zwrot zaliczki został zabezpieczony oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Strony umowy zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej 15 grudnia 2004 roku, lub każda ze stron umowy ma prawo wezwać drugą stronę do wcześniejszego zawarcia umowy przyrzeczonej, jednak w terminie nie krótszym niż 3 miesiące od dnia doręczenia wezwania drugiej stronie.

W umowie przedwstępnej zawarte zostało postanowienie dotyczące kary umownej w wysokości 20% ceny netto umowy, płatnej przez jedną ze stron, drugiej stronie, gdy niezawarcie umowy przerzeczonej nastąpiło na skutek okoliczności, za które jedna ze stron ponosi winę. Kara umowna nie wyłącza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Umową przedwstępną sprzedaży zostały objęte budynki obiektu handlowego Dom-Hobby-Ogród, biurowiec oraz magazyny. Umowa przedwstępna sprzedaży podpisana ze spółką "Castorama Polska" Sp. z o.o. przewiduje przejęcie pracowników spółki, którzy są zatrudnieni w obiekcie Dom-Hobby-Ogród w Krakowie.

Umowa przedwstępna sprzedaży części nieruchomości spółki w Krakowie przy ulicy Pilotów 6, jest zgodna ze strategią rozwoju spółki, polegającą na powiększaniu i ujednolicaniu prowadzonej działalności handlowej w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych o szybkiej rotacji (FMCG), poprzez otwieranie nowych obiektów handlowych typu ALMA Supermarket i ALMA Delikatesy. Stąd środki pozyskane w wyniku tej transakcji zostaną przeznaczone na realizację tej strategii.

Jednocześnie Centrum Handlowe ALMA w Krakowie, w którym dotychczas spółka sama prowadzi trzy obiekty handlowe (Alma Supermarket, Wnętrze Plus i Dom-Hobby-Ogród) oraz na terenie którego znajdują się magazyny wykorzystywane w działalności handlu hurtowego przez spółkę zależną, na skutek inwestycji, które zadeklarowała Castorama zmieni swoje oblicze i wizerunek, wzmacniając zdecydowanie swoją siłę oddziaływania na rynek krakowski dzięki obecności uznanego partnera jakim jest Castorama. W konsekwencji przełoży się to na wzrost wielkości sprzedaży realizowanej w obiektach handlowych prowadzonych przez spółkę na terenie Centrum Handlowego w Krakowie przy ulicy Pilotów 6.

W wyniku zawarciu umowy przyrzeczonej ALMA MARKET SA zrealizuje na transakcji zysk przed opodatkowaniem w wysokości 16 mln zł. W związku z tym, spółka przewiduje w najbliższym czasie przekazanie zweryfikowanej prognozy wyników finansowych na 2004 rok.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

Par. 5 ust. 1 pkt. 3

TAGI