Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 29/2007   Sporządzono: 2007-08-07  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 6 sierpnia 2007 roku została zawarta z Domem Maklerskim Capital Partners SA z siedzibą w Warszawie umowa w wyniku której ALMA MARKET SA zobowiązała się do nie sprzedawania żadnej z posiadanych akcji spółki zależnej Krakchemia SA od dnia podpisania tej umowy do 1 września 2008 roku (warunek rozwiązujący) po cenie niższej niż 8,75 złotych za jedna akcję spółki zależnej Krakchemia SA, tj. 25% powyżej ceny emisyjnej akcji serii B.

ALMA Market SA posiada 5 mln akcji serii A spółki zależnej Krakchemia SA, natomiast WZA Krakchemia SA z dnia 17 kwietnia 2007 roku podjęło uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki o 5 mln zł w drodze emisji 5 mln akcji serii B. W związku z tym, że 31 lipca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki zależnej Krakchemia SA w związku z ofertą publiczną 5 mln akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B, akcje serii B spółki zależnej Krakchemia SA będą przedmiotem oferty publicznej.

W przypadku naruszenia postanowień zawartej umowy ALMA MARKET SA jest zobowiązana do zapłaty na rzecz inwestorów, którzy nabyli akcje nowej emisji spółki Krakchemia SA w ramach oferty publicznej i nie zbyli tych akcji lub ich części do dnia poprzedzającego naruszenie postanowień umowy, odszkodowania w kwocie która może znacznie przekroczyć równowartość kwoty 200 tys. euro.

Podstawą przekroczenia tego limitu odszkodowania jest wyższa z następujących kwot wyrażonych
w złotych :
a) iloczyn liczby posiadanych przez inwestorów akcji serii B Krakchemia SA w dniu poprzedzającym naruszenie umowy oraz różnicy pomiędzy 8,75, a ceną sprzedaży akcji przez ALMA Market SA,
b) iloczyn liczby posiadanych przez inwestorów akcji serii B Krakchemia SA w dniu poprzedzającym naruszenie umowy oraz liczby 1,75.

Przy czym zapłata odszkodowania nastąpi na wniosek nabywcy akcji serii B Krakchemia SA, który może być złożony nie później niż do 30 listopada 2008 roku.

Zapłata odszkodowania nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość odszkodowania umownego.

Umowa nie dotyczy sprzedaży akcji spółki zależnej Krakchemia SA w przypadku ogłoszenia publicznego wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Krakchemia SA.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest szacowana wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI