Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Rejestracja zmian w statucie Spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki

Numer raportu: RB 28/2017   Sporządzono: 2017-02-07  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 7 lutego 2017 r. uzyskał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 lutego 2017r. zmian w statucie Spółki uchwalonych uchwałą nr 4 i uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 4 stycznia 2017 roku (o uchwałach podjętych w dniu 4 stycznia 2017 roku Spółka informowała w raporcie bieżącym numer RB 01/2017).

Zmiany w Statucie Spółki obejmują:

 

I. Zmianę § 5 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

 

§ 5.
„1. Kapitał zakładowy wynosi 5.428.990,00 złotych i dzieli się na:
1.1. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda;
1.2. 2.367.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.3. 249 990 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.4. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.5. 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, powstałych w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
1.6. 1.112.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

 

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

 

§ 5.
„1. Kapitał zakładowy wynosi 11.060.990,00 zł (jedenaście milionów sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
1.1. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.2. 2.367.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.3. 249 990 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.4. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.5. 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, powstałych w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
1.6. 1.112.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.7. 132.000 (sto trzydzieści dwa tysiące) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda (powstałe w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego);
1.8. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

 

II. Dodanie nowego paragrafu § 5a o następującym brzmieniu:

 

§5a
1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego.
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, w okresie do dnia 4 stycznia 2019 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.
3. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 4.170.742,00 zł (cztery miliony sto siedemdziesiąt 5 tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
4. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń, w granicach określonych w ust. 3. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
5. Zarząd nie może wydać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały i po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb Spółki, w szczególności związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa Spółki w ramach postępowania sanacyjnego.
7. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
8. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.“

 

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.060.990 i dzieli się na 11.060.990 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, w tym:
- 600.000 imiennych akcji uprzywilejowanych,
- 10.460.990 akcji zwykłych na okaziciela.

 

Jednocześnie Spółka zawiadamia o ustaleniu jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

>> Tekst jednolity statutu Alma Market S.A.

 

Podstawa prawna: art. 56 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe