Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zmiana znaczących umów

Numer raportu: RB 27/2003   Sporządzono: 2003-10-08  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. informuje, że podjął decyzję o przekazaniu wybranych pozycji sporządzonej prognozy wyników finansowych skonsolidowanych i jednostkowych do wiadomości publicznej.

1. Według sporządzonej prognozy, Grupa Kapitałowa KrakChemii zrealizuje skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży towarów i usług na poziomie 255 mln zł, osiągając skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,9 mln zł. Natomiast Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. w 2003 roku zrealizuje przychody netto ze sprzedaży towarów i usług na poziomie 152 mln zł, osiągając zysk netto w wysokości 3,2 mln zł.

2. Prognoza wybranych pozycji wyników finansowych skonsolidowanych i jednostkowych dotyczy 2003 roku.

3. Podstawą prognozy wyników, są budżety spółek Grupy Kapitałowej. Istotnym założeniem w sporządzonych prognozach jest:
- wykonanie budżetów spółek Grupy w zakresie działalności operacyjnej,
- brak zdarzeń typu sprzedaż lub zakup aktywów, których wartość i cena sprzedaży lub zakupu w znaczny sposób mogłaby rzutować na wynik finansowy netto, a których w momencie sporządzania i publikowania prognoz nie można było przewidzieć lub ich założenie w prognozach nie było poparte dużym prawdopodobieństwem, a ponadto ich przedwczesne ujawnienie mogłoby narazić Grupę na straty,
- stabilność na rynkach walutowych,
- brak zdarzeń wynikających z sytuacji lub decyzji dostawców i odbiorców o znacznym udziale w obrotach spółek Grupy, które mogłyby spowodować znaczny wpływ na wyniki netto,
- brak zdarzeń nadzwyczajnych, które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik netto.

4. Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. monitoruje możliwość realizacji prognozowanych wyników poprzez bieżące stosowanie w spółkach narzędzi controllingu i kwartalną aktualizację założeń budżetowych w zakresie działalności operacyjnej oraz monitoruje i analizuje na bieżąco zdarzenia lub prawdopodobieństwo zdarzeń mających lub mogących mieć znaczny wpływ na wcześniej prognozowane wyniki finansowe netto.

5. Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. będzie dokonywać oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników w okresach kwartalnych, a ewentualnej korekty opublikowanej prognozy wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny będzie publikowała w okresowych raportach kwartalnych. Przy czym Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. przekazywać będzie w formie raportu bieżącego ewentualne korekty prognoz w przypadku gdy co najmniej jedna z prognozowanych pozycji różnić się będzie o co najmniej 10% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie.

Podstawa prawna :
"RRM" §5 ust. 1 pkt 34 i §40 ust. 1

TAGI