Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Uchwały powzięte przez ZWZA Alma Market SA w dniu 26 czerwca 2006 roku

Numer raportu: RB 26/2006   Sporządzono: 2006-06-26  Uchwały powzięte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 26 czerwca 2006 roku


Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 26 czerwca 2006 roku.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło
w głosowaniu tajnym uchwałę nr 1/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Farys.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło
w głosowaniu tajnym uchwałę nr 2/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na sekretarza Zgromadzenia Panią Czesławę Szeligę.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie
art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w osobach:
Pani Czesława Szeliga,
Pani Danuta Ciężarek,
Pan Marek Dybalski.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2005 rok, w skład którego wchodzą:

a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 125 302 818,94 złotych;

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11 600 211,04 złotych;

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 630 847,04 złotych;

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 113 758,99 złotych;

e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 7/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 8/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 9/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 10/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 11/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 12/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 13/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 14/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jakubowi Tropiło absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 15/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie
art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 16/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 11 600 211,04 zł na kapitał zapasowy spółki.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 17/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2005 rok, w skład którego wchodzą:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 158 533 221,34 złotych;

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11 287 410,48 złotych;

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 768 605,72 złotych;

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 2 686 333,77 złotych;

e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 18/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie
art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2006 rokw wysokości:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 10-krotność przeciętnego wynagrodzenia;

b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia;

c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia;

d) Członek Rady Nadzorczej - 1-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za dany miesiąc ustala się według przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca w sektorze przedsiębiorstw - bez wypłat nagród z zysku.”

TAGI