Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Projekty uchwał na WZA które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2006 roku oraz informacje dla akcjonariuszy związane z zasadami ładu korporacyjnego

Numer raportu: RB 25/2006   Sporządzono: 2006-06-16  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w dniu 26 czerwca 2006 roku:


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 1/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _________________________.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 2/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na sekretarza Zgromadzenia Pana/Panią _________________________.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w osobach: ______________.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2005 rok, w skład którego wchodzą:

a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 125 302 818,94 złotych;

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11 600 211,04 złotych;

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 630 847,04 złotych;

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 113 758,99 złotych;

e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 7/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 8/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 9/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 10/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 11/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 12/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 13/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 14/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jakubowi Tropiło absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 15/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 16/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 11 600 211,04 zł na kapitał zapasowy spółki.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 17/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2005 rok, w skład którego wchodzą:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 158 533 221,34 złotych;

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11 287 410,48 złotych;

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 768 605,72 złotych;

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 2 686 333,77 złotych;

e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 18/06/2006 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie
art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2006 rok w wysokości:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - [ ];

b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - [ ];

c) Sekretarz Rady Nadzorczej - [ ];

d) Członek Rady Nadzorczej - [ ].”


INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY ZWIĄZANE
Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO

1. Zwięzła ocena sytuacji ALMA MARKET SA sporządzona przez Radę Nadzorczą dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki zgodnie z treścią 18 zasady ładu korporacyjnego

Rada Nadzorcza ALMA MARKET SA dokonała oceny sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania Zarządu z działalności ALMA MARKET SA za rok obrotowy 2005. Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach w trakcie 2005 roku zapoznawała się na bieżąco z sytuacją spółki oraz strategią jej rozwoju. Rada Nadzorcza w 2005 roku zaakceptowała sprzedaż nieruchomości spółki w Dębicy. Również upoważniała zarząd spółki do zakupu i sprzedaży części nieruchomości niezabudowanych w Nowym Targu, a także wyrażała zgodę na nabycie nieruchomości w Krakowie i Tarnowie oraz nieruchomości lokalowych w Warszawie i Krakowie kierując się przy tym przedstawianymi przez zarząd argumentami.

Biegły Rewident spółki, z którego raportami zapoznała się Rada Nadzorcza wyraził opinie bez zastrzeżeń na temat sprawozdań finansowych spółki i jej grupy kapitałowej.

Przedstawione w sprawozdaniach Zarządu oceny oraz wyrażone opinie Biegłego Rewidenta, pozwoliły Radzie Nadzorczej pozytywnie ocenić sytuację ALMA MARKET SA i jej grupy kapitałowej.

Dokonując oceny sytuacji spółki, Rada Nadzorcza brała pod uwagę realizację przyjętej strategii oraz założony plan jej wdrażania w kolejnych latach. Rada Nadzorcza dokonała oceny osiągniętych w 2005 roku wyników finansowych przez ALMA MARKET SA i jej grupę kapitałową. Z oceny tej wynika, że sytuacja ekonomiczna spółki na koniec 2005 roku jest dobra i daje solidne podstawy do prowadzenia działalności rozwojowej. Rada Nadzorcza oceniła, że przedstawione przez zarząd spółki plany jej rozwoju i ocena ich przyszłych efektów są realne. Rada Nadzorcza zwraca jednak uwagę akcjonariuszom, że przedstawiony przez Zarząd plan rozwoju spółki jest ambitny i stanowi duże wyzwanie dla jej zarządu.

ALMA MARKET SA i jej Grupa Kapitałowa zrealizowały ogłaszane przez zarząd prognozy finansowe. Na wysokość zysku netto i skonsolidowanego zysku netto znaczący wpływ wywarła sprzedaż nieruchomości spółki w Dębicy.

Posiadając nadwyżki finansowe, spółka nie korzystała w 2005 roku z kredytów. Nadwyżki finansowe, spółka lokowała w bezpieczne papiery wartościowe i na lokatach bankowych. W rezultacie na koniec 2005 roku spółka ponosiła minimalne ryzyko finansowe.

Rada Nadzorcza zapoznała się z sytuacją na rynku handlu detalicznego przedstawianą przez zarząd.

Mając powyższe na uwadze pozwala to pozytywnie ocenić spójność planów rozwoju spółki i jej grupy kapitałowej w najbliższych latach.

Rada Nadzorcza Alma Market S.A.

TAGI