Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Korekta prognoz jednostkowych wyników finansowych na 2016 rok Alma Market S.A.

Numer raportu: RB 23/2016   Sporządzono: 2016-09-16  Zarząd Alma Market S.A. ("Spółka") w związku z przekazaną do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 09/2016 w dniu 21 marca 2016 roku prognozą wybranych jednostkowych wyników finansowych Spółki na 2016 rok, mając na uwadze wielkość zrealizowanej sprzedaży w okresie 2 miesięcy trzeciego kwartału roku i poziom zrealizowanej sprzedaży w pierwszej połowie września 2016 roku oraz założenia zawarte w złożonym wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i założenia zawartego w nim wstępnego planu restrukturyzacyjnego, podjął decyzję o zmianie opublikowanych prognoz finansowych na 2016 rok w zakresie przychodów ze sprzedaży i zysku netto.

Opublikowane prognozy w dniu 21 marca 2016 roku:

Przychody ze sprzedaży : powyżej 900 mln PLN
Zysk netto : powyżej 7 mln PLN

Skorygowane prognozy:

Przychody ze sprzedaży : powyżej 660 mln PLN
Wynik netto: Zarząd Spółki rezygnuje z prognozy wyniku finansowego, którego wysokość będzie uzależniona od przebiegu procesu sanacji.

Przedstawiona korekta prognoz dokonana została według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień jej sporządzania i w oparciu o założenie, że zostaną w spółce wprowadzone znaczne zmiany w jej funkcjonowaniu i nie powstaną oraz nie ujawnią się okoliczności negatywne po dniu opublikowania prognoz i w związku z realizacją planu restrukturyzacyjnego.
W szczególności mogłoby to dotyczyć takich okoliczności jak :
- brak możliwości realizacji pełnych dostaw do obiektów handlowych ze względu na powstałe opóźnienia w płatnościach w wyniku obniżenia się wielkości sprzedaży i realizowanego w związku z tym zysku, a w konsekwencji powstałych opóźnień w płatnościach zobowiązań,
- koszty zamknięcia znacznej ilości nierentownych sklepów,
- sprzedaż aktywów Spółki po cenie niższej niż ich wartość godziwa.

Podstawą przedstawianych prognoz są następujące istotne założenia :
1. Skuteczna poprawa rentowności sklepów, które pozostaną po zamknięcie sklepów nierentownych.
2. Skuteczne przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych Spółki.
3. Sprzedaż aktywów Spółki, spłata kredytów bankowych i zdecydowanie obniżenie poziomu zadłużenia.
Alma Market SA będzie monitorować i oceniać możliwość realizacji przedstawionych prognoz w okresie czwartego kwartału 2016 roku oraz będzie dokonywać ewentualnej korekty prezentowanych prognoz wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny. Ewentualne zmiany odbiegające co najmniej o 10% od w/w skorygowanych wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne