Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Informacja poufna dotycząca podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Spółki

Numer raportu: RB 21/2016   Sporządzono: 2016-09-15  Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), Zarząd Alma Market S.A. (dalej: Spółka), przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej, zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia nr 596/2014.

Treść informacji poufnej:
„Zarząd Alma Market S.A. informuje, że w dniu 5 września 2016 r. podjął decyzję o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej: Prawo restrukturyzacyjne). Powyższa decyzja podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki oraz akcjonariuszy. Spółka podjęła decyzję o  konieczności podjęcia istotnych działań restrukturyzacyjnych, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Spółki i uniknięcia ogłoszenia upadłości Spółki.”

Powyższa informacja poufna stanowi etap procesu (w rozumieniu art. 17 ust. 4 akapit drugi Rozporządzenia nr 596/2014) wszczęcia restrukturyzacji Spółki na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, obejmującego: a) podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, b) złożenie wniosku do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego, c) otwarcie postępowania sanacyjnego przez sąd. Opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości objęty został etap a)  powyżej.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia nr 596/2014 Spółka poinformuje w dniu dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia niniejszej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia nr 596/2014. Podstawową przyczyną opóźnienia publikacji informacji poufnej w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki była poważnie i bezpośrednio zagrożona sytuacja finansowa Spółki podczas, gdy nie mają zastosowania przepisy dotyczące upadłości, a niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej zagrażałoby interesom akcjonariuszy i Spółki. Spółka podjęła decyzję w tym zakresie  na podstawie analizy przepisów Prawa restrukturyzacyjnego dotyczących rozpoczęcia ochrony dłużnika wynikających z art. 247-256 oraz art.  291-312 Prawa restrukturyzacyjnego oraz oceny sytuacji finansowej Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia MAR – informacje poufne.