Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zwołanie i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Numer raportu: RB 20/2006   Sporządzono: 2006-05-24  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 26 czerwca 2006 r. na godz. 12.00 w Krakowie, Wzgórze Wawelskie 9, w „Restauracji na Wawelu”, Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.

7. Przedstawienie sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za obrotowy 2005.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2005.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005;

b) udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005;

c) zatwierdzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2005;

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005;

e) zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy 2005;

f) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005;

10. Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad.


SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych serii A oraz uprawnionym z akcji na okaziciela serii B i C, jeżeli złożą w siedzibie spółki najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 26.06.2006 r. o godz. 11.30 w miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ALMA MARKET SA

TAGI