Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Publikacja aktualnego oświadczenia dotyczącego przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w ALMA MARKET SA

Numer raportu: RB 19/2005   Sporządzono: 2005-06-30  Na podstawie par. 27 ust. 3 Regulaminu Giełdy zgodnie z par. 4 ust. 2 i par. 1 uchwały nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. oraz par. 4 ust. 2 i par. 1 uchwały nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. zarząd ALMA MARKET SA informuje że zostały podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki 23 czerwca 2005 roku a także uchwał Rady Nadzorczej oraz Zarządu spółki, które miały na celu dostosowanie aktów wewnętrznych spółki ALMA MARKET SA, tak aby mogły stosowane w jak najszerszym zakresie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.

Wobec powyższego spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 przyjęte przez Radę Giełdy i Zarząd Giełdy, za wyjątkiem zasady 20.

Zasada 20

a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.

b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki.

c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;

- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowyz podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.

d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50 % ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.

Wyjaśnienie

Spółka nie spełnia zasady nr 20 zasad ładu korporacyjnego ze względu na to, że nie spełnia kryterium określonego w pkt a) tej zasady, pomimo, że spełnia kryteria określone w pkt b) i c) tej zasady.

Spółka posiada znaczącego akcjonariusza, który skupia akcje dające mu prawo do 49,94% głosów na WZA.

Trzech z pięciu członków Rady Nadzorczej są osobami powiązanymi z osobą wiodącego akcjonariusza.

Dwóch z pięciu członków Rady Nadzorczej stanowią osoby spełniające kryteria niezależności określone w Statucie spółki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki w dniu 23 czerwca 2005 roku. Przy czym kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej wynikają ze standardów europejskich zawartych w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2005/162WE).

W opinii akcjonariuszy taki skład Rady Nadzorczej umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i zabezpiecza zarówno interesy akcjonariuszy większościowych jak też akcjonariuszy mniejszościowych, ale także innych grup związanych z przedsiębiorstwem Spółki.

Podstawa prawna:

Regulamin urzędowego rynku giełdowego – inne.

TAGI