Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 18/2003   Sporządzono: 2003-07-25  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 24 lipca 2003 roku dokonała przewalutowania kredytu inwestycyjnego denominowanego w dolarch amerykańskich na kredyt denominowany w EURO w BRE Bank S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Augustiańska 15, w równowartości 3 229 tys. PLN na dzień przewalutowania. Wartość początkowa tego kredytu wynosiła 3 456 tys. USD. Oprocentowanie kredytu po przewalutowaniu oparte jest o stawkę EURIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, powiększone o marżę banku. Odsetki i raty kapitałowe są płatne miesięcznie. Termin spłaty ostatniej raty kredytu upływa 20.07.2005 r.

Zabezpieczenie kredytu stanowią:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka kaucyjna w kwocie 1 500 tys. USD na nieruchomości spółki położonej w Krakowie,
- cesja części praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej nieruchomości, na której jest ustanowione zabezpieczenie hipoteczne.
Wartość ewidencyjna aktywów na których ustanowione jest obciążenie hipoteczne w księgach rachunkowych F.H. "KrakChemia" S.A., na które składają się wieczyste użytkowanie gruntu oraz własność budynków i budowli stanowiących odrębne nieruchomości wynosi 11 697 tys. zł. Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. zawierała z BRE Bank S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Augustiańska 15 również umowy kredytowei umowy gwarancji bankowych w okresie ostatnich 12 miesięcy, z których umowa o kredyt w rachunku bieżącym z 07.11.2002 r. (RB 22/2002) w wysokości nie przekraczającej 4 000 tys. zł jest umową o największej wartości. Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. posiada również zawarte z BRE Bank S.A. Oddział Regionalny w Krakowie inne umowy kredytowe i umowy gwarancji bankowych zawarte w okresie poprzedzającym poprzednie
12 miesięcy.

Według posiadanej wiedzy, pomiędzy F.H. "KrakChemia" S.A. oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Banku na rzecz którego ustanowiona będzie hipoteka, nie występują żadne powiązania, poza umowami dotyczącymi współpracy w zakresie obsługi rachunku bankowego oraz umów kredytowych i gwarancji.

Podstawa prawna :
§ 5 ust.1 pkt 3 i § 9 "RRM"

TAGI