Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Uchwały powzięte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 11 maja 2007 roku

Numer raportu: RB 17/2007   Sporządzono: 2007-05-11  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 11 maja 2007 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 1/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na przewodniczącą Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 2/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sekretarza zgromadzenia Panią Czesławę Szeligę.”

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 3/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 4/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 5/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisje Mandatowo – Skrutacyjną w osobach:
a) Pani Czesława Szeliga,
b) Pani Danuta Ciężarek,
c) Pan Grzegorz Pilch

6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 6/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006, w skład którego wchodzą:
a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 147.686 tysięcy złotych;
b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.492 tysiące złotych;
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.522 tysiące złotych;
d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 21.904 tysiące złotych;
e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”

7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 7/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006.”.

8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 8/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006.”

9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 9/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006.”

10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 10/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2006.”

11. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 11/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.”

12. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 12/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.”

13. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 13/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.”

14. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 14/05/2007 o treści :
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jakubowi Tropiło absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.”

15. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 15/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.”

16. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 16/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 13.491.632,32 zł. na kapitał zapasowy Spółki.”

17. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 17/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006, w skład którego wchodzą:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 195.641 tysięcy złotych;
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.440 tysięcy złotych;
c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.835 tysięcy złotych;
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 23.871 tysięcy złotych;

e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”
18. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 18/05/2007 o treści :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2007 rok w wysokości:
a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
d) Członek Rady Nadzorczej - 1-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
Wynagrodzenie za dany miesiąc ustala się według przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca w sektorze przedsiębiorstw – bez wypłat nagród z zysku.”

19. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 19/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 członków.”

20. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 20/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Witolda Sobkowicza.”

21. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 21/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Dybalskiego.”

22. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 22/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Barbarę Mazgaj.”

23. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 23/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Mazgaj.”

24. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 24/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Kaczmarczyka.”

25. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 25/05/2007 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 11 ust 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zarząd uprawniony jest do nabywania oraz zbywania nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości bez konieczności uzyskania zgody walnego zgromadzenia, za zgodą Rady Nadzorczej. Jeżeli cena netto sprzedaży lub nabycia nie przekracza 20 % kwoty kapitałów własnych Spółki na zawarcie umowy nie jest wymagania również zgoda Rady Nadzorczej. Wysokość kapitałów własnych ustalana jest na podstawie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.”

26. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 26/05/2007 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 12 ust 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1. Do reprezentacji Spółki upoważnieni są:
- w przypadku Zarządu jednoosobowego - członek Zarządu samodzielnie;
- w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest uchwała Zarządu Spółki podjęta jednomyślnie.”

27. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 27/05/2007 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 15 ust 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

28. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 28/05/2007 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 17 ust 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.”

29. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 29/05/2007 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane na dzisiejszym Zgromadzeniu.”

Jednocześnie Zarząd Alma Market SA informuje, że na zgłoszony wniosek inwestorów finansowych, podjęta uchwała dotycząca wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, obniżyła wynagrodzenia Rady Nadzorczej o 45%.

TAGI