Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Uchwały powzięte przez WZA Alma Market SA w dniu 23 czerwca 2005 roku

Numer raportu: RB 15/2005   Sporządzono: 2005-06-23  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 23 czerwca 2005 roku.

Uchwała nr 1/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na przewodniczącą Zgromadzenia Panią Katarzynę Farys.”

Uchwała nr 2/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sekretarza zgromadzenia Panią Czesławę Szeligę .”

Uchwała nr 3/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.”

Uchwała nr 4/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisje Mandatowo - Skrutacyjną w osobach: Pani Czesława Szeliga, Pani Danuta Ciężarek, Pan Marek Dybalski.”

Uchwała nr 5/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Uchwała nr 6/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2004 rok, w skład którego wchodzą:

a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 112 017 997,07 złotych;

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 16 907 276,19 złotych;

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 43 225 022,95 złotych;

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29 271 739,57 złotych;

e) informacja dodatkowa za 2004 rok..”

Uchwała nr 7/06/2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2004.”

Uchwała nr 8/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2004.”

Uchwała nr 9/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie
art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2004.”

Uchwała nr 10/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2004.”

Uchwała nr 11/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie
art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Barbarze Mazgaj absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.”

Uchwała nr 12/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie
art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.”

Uchwała nr 13/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie
art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.”

Uchwała nr 14/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie
art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jakubowi Tropiło absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.”

Uchwała nr 15/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie
art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.”

Uchwała nr 16/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie
art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Henrykowi Kuśnierzowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.”

Uchwała nr 17/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie
art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Marii Kuśnierz absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.”

Uchwała nr 18/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.”

Uchwała nr 19/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Tadeuszowi Broszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.”

Uchwała nr 20/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2004 w kwocie 16 907 276,19 zł w następujący sposób :
1. kwotę 487 658,00 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, która wynika z utworzonej rezerwy na niewykorzystane urlopy w ubiegłych latach,
2. kwotę 16 419 618,19 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.”

Uchwała nr 21/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA (wcześniejsza nazwa Firma Handlowa KrakChemia SA) oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2004 rok, w skład którego wchodzą:
a) skonsolidowany bilans grupy sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 139 474 406,89 złotych;
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy za okres od 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 19 084 895,07 złotych;
c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost stanu skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 47 863 520,75 złotych;
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29 142 287, 30 złotych;
e) skonsolidowana informacja dodatkowa grupy za 2004 rok.”

Uchwała nr 22/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z uchwałą nr 23/06/2003 podjętą na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, wyraża zgodę na stosowanie zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 oznaczonych nr 9 i 14.”

Uchwała nr 23/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:
1. W tytule Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz w pkt 1.1. zmienia się nazwę spółki z Firma Handlowa KrakChemia SA na ALMA MARKET SA.
2. Pkt 5.3. otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu członka zarządu lub członka rady nadzorczej Spółki, należy przedstawić odpowiednie wyjaśnienie. Członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie przez zarząd Spółki odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.”

3. Pkt 6.7.b otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„usunięcia poszczególnych punktów z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej na porządku obrad; uchwała taka może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody; wniosek w tej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany; Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej kwalifikowaną większością głosów określoną statutem Spółki.”

Uchwała nr 24/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia sprostować oczywistą omyłkę w projekcie uchwały nr 25/06/2005 polegającą na omyłkowym wpisaniu jako zmienianego paragrafu numeru 16 zamiast prawidłowego paragrafu 13 Statutu Spółki.”

Uchwała nr 25/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
1. Dodaje się ust. 5 w §21 o treści:
„W sprawie zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia, podjęta po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparta 75% oddanych głosów walnego zgromadzenia.”
2. Dodaje się §221 o treści:
„Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach zależnych.”
3. Dodaje się ust. 6 § 13 o treści:
„W skład Rady Nadzorczej mogą być powołani akcjonariusze lub osoby spoza ich grona. W szczególności w skład Rady Nadzorczej mogą być powołane osoby niezależne. Przez osobę spełniającą kryteria niezależności uznaje się osobę, która:
a) nie jest członkiem zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat;
b) nie jest pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat;
c) nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);
d) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny;
e) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną lub zależną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy;
f) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej;
g) nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;
h) nie pełniła funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje;
i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)-h).”

Uchwała nr 26/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane na dzisiejszym Zgromadzeniu.”

Uchwała nr 27/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie podejmować uchwały co do pkt. 11 z porządku obrad.”

Uchwała nr 28/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2005 rok w wysokości:
a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 10-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
d) Członek Rady Nadzorczej – 1-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za dany miesiąc ustala się według przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca w sektorze przedsiębiorstwa - bez wypłat nagród z zysku.”

Uchwała nr 29/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Zarząd spółki nowej kadencji będzie liczył 3 członków.”

Uchwała nr 30/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Prezesa Zarządu Pana Jerzego Mazgaja.”

Uchwała nr 31/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Wiceprezesa Zarządu Pana Grzegorza Pilcha.”

Uchwała nr 32/06/2005
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Wiceprezesa Zarządu Pana Mariusza Wojdona.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 27 o nie podejmowaniu uchwały co do pkt. 11 z planowanego porządku obrad.Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 5 RO

TAGI