Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Informacja o likwidacji spółki zależnej

Numer raportu: RB 14/2014   Sporządzono: 2014-10-02  Zarząd spółki Alma Market S.A. ("Emitent") informuje, że nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Flor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ("Spółka Zależna") - spółki zależnej od Emitenta, podjęło w dniu 1 października 2014 roku uchwałę o rozwiązaniu Spółki Zależnej i otwarciu jej likwidacji. Na likwidatora Spółki Zależnej powołano Pana Jerzego Mazgaja. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

 

Emitent jest wspólnikiem Spółki Zależnej oraz właścicielem 100% jej wkładów. Spółka Zależna, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł, w 2014 roku nie osiągnęła przychodów z działalności operacyjnej i nie przewiduje prowadzenia dalszej działalności gospodarczej. Likwidacja Spółki zależnej nie będzie mieć żadnego znaczenia dla wyników finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Alma Market S.A.

 

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).