Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zwołanie i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Numer raportu: RB 13/2005   Sporządzono: 2005-05-20  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 23 czerwca 2005 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;

4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;

5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004;

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za obrotowy 2004;

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej
z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2004;

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004;

b) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004;

c) zatwierdzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej
z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2004;

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004;

e) zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy 2004;

f) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004;

g) zasad ładu korporacyjnego;

h) zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia;

i) zmian w treści Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian liczby członków Rady Nadzorczej oraz w składzie Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu nowej kadencji oraz powołania członków zarządu spółki na okres nowej kadencji.

14. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z proponowanymi zmianami Statutu, Zarząd Spółki podaje treść projektowanych nowych postanowień:

Dodaje się ust. 5 w §21 o treści: „W sprawa zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia, podjęta po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparta 75% oddanych głosów walnego zgromadzenia.”

Dodaje się §221 o treści: „Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach zależnych.”

Dodaje się ust. 6 § 16 o treści: „W skład Rady Nadzorczej mogą być powołani akcjonariusze lub osoby spoza ich grona. W szczególności w skład Rady Nadzorczej mogą być powołane osoby niezależne. Przez osobę spełniającą kryteria niezależności uznaje się osobę, która:

a) nie jest członkiem zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat;

b) nie jest pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat;

c) nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia;

d) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje
w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny;

e) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała
w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną lub zależnej, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy;

f) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej;

g) nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej
w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej,
i nie posiada innych znaczących powiązań
z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;

h) nie pełniła funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje;

i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)–h).

SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych serii A oraz właścicielom akcji na okaziciela serii B i C, jeżeli złożą w siedzibie spółki najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do 16.06.2005 r. do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 23.06.2005 r.
o godz. 11.30 w miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ALMA MARKET SA

Podstawa prawna:

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

TAGI