Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Uchwały WZA F.H. "KrakChemia" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku

Numer raportu: RB 13/2003   Sporządzono: 2003-06-30  UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY FIRMY HANDLOWEJ "KRAKCHEMIA" S.A.W KRAKOWIE
W DNIU 30 CZERWCA 2003 ROKU

uchwała nr 1/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w Krakowie wybiera na przewodniczącą obrad Panią Katarzynę Farys.

uchwała nr 2/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, wybiera na Sekretarza obrad Panią Czesławę Szeligę.

uchwała nr 3/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

uchwała nr 4/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach :

1. Panią Czesławę Szeligę,
2. Pana Grzegorza Pilcha,
3. Panią Barbarę Lipską.

uchwała nr 5/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności F.H. "KrakChemia" S.A. i sprawozdania finansowego za 2002 rok;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. za rok obrotowy 2002;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności F.H. "KrakChemia" S.A oraz sprawozdania finansowego za 2002 rok;
b) udzielenia absolutorium dla Zarządu spółki;
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
d) udzielenia absolutorium dla Rady Nadzorczej spółki;
e) podziału zysku za 2002 rok;
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej F.H. "KrakChemia" S.A. za 2002 rok;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej
F.H "KrakChemia" SA za 2002 rok;
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
b) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
c) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
d) stosowania zasad ładu korporacyjnego;
e) zmiany regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
11. Podjęcie uchwały, w trybie art. 15 par. 1 KSH, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
12. Wolne wnioski;
13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

uchwała nr 6/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki, oraz sprawozdanie finansowe za 2002 rok, w skład którego wchodzą :

1. bilans spółki sporządzony na 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90 077 558 złotych 14 groszy (dziewięćdziesiąt milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych czternaście groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 163 703 złote 28 groszy (trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzy złote dwadzieścia osiem groszy),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę
3 207 905 złotych 28 groszy (trzy miliony dwieście siedem tysięcy dziewięćset pięć złotych dwadzieścia osiem groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 023 052 złote 92 grosze (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),
5. informacja dodatkowa za 2002 rok.

uchwała nr 7/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie w 2002 roku.

uchwała nr 8/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie w 2002 roku.

uchwała nr 9/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Mariuszowi Wojdon absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie w 2002 roku.

uchwała nr 10/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. za rok obrotowy 2002, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2002.

uchwała nr 11/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Henrykowi Kuśnierz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie w 2002 roku.

uchwała nr 12/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marii Kuśnierz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie w 2002 roku.

uchwała nr 13/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie w 2002 roku.

uchwała nr 14/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Alicji Gocman absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie w 2002 roku.

uchwała nr 15/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wojciechowi Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie w 2002 roku.

uchwała nr 16/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przeznacza cały zysk netto za 2002 rok w kwocie 3 163 703 złote 28 groszy (trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzy złote dwadzieścia osiem groszy) na kapitał zapasowy spółki.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. przeznacza niepodzielny zysk netto z lat ubiegłych w kwocie 540 852 złote 74 grosze (pięćset czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze), wynikający z przekształcenia i ujęcia wyników lat poprzednich zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości obowiązującymi w Polsce od 1 stycznia 2002 roku, na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w związku z ujęciem wartości prawa wieczystego użytkowania gruntów w aktywach spółki, przenosi kwotę 5 335 397 złotych (pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych) z pozycji zysków z lat ubiegłych do kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny.

uchwała nr 17/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej F.H "KrakChemia" S.A., oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2002 rok, w skład którego wchodzą :

1. skonsolidowany bilans grupy sporządzony na 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 100 750 321 złotych 11 groszy,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zysk netto w kwocie
4 153 797 złotych 98 groszy,
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące wzrost stanu skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 4 153 797 złotych 78 groszy,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 835 030 złotych 54 grosze,
5. skonsolidowaną informację dodatkową za 2002 rok.

uchwała nr 18/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 6 (sześciu) członków.

uchwała nr 19/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 368 §4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 ust. 3 Statutu Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Panią Alicję Gocman.

uchwała nr 20/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 368 §4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Władysława Kardasińskiego.

uchwała nr 21/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 368 §4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Broszewskiego.

uchwała nr 22/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z §17 ust. 2 Statutu, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, uchwala wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej od 1 lipca 2003 roku do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2004 roku w wysokości :

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 12-krotność przeciętnego wynagrodzenia,
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 9-krotność przeciętnego wynagrodzenia,
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia,
4. Członek Rady Nadzorczej - 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za dany miesiąc ustala się według przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca w sektorze przedsiębiorstw - bez wypłat nagród z zysku.

uchwała nr 23/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, wyraża zgodę na stosowanie zasad ładu korporacyjnego w spółce z wyłączeniem zasad nr 20, 27, 38 i 39. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. upoważnia Radę Nadzorczą i Zarząd spółki do dokonywania zmian w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego z wyłączeniem zasad dotyczących Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

uchwała nr 24/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z przyjęciem zasad ładu korporacyjnego, postanawia przyjąć nowy regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

uchwała nr 25/06/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na udzielenie pożyczki przez spółkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz :

1. Barbary Lipskiej do maksymalnej kwoty 25.000 złotych (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
2. Ewy Lewek do maksymalnej kwoty 20.000 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych).Załącznik do uchwały nr 24/06/2003
----------------------------------
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY HANDLOWEJ "KRAKCHEMIA" SA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

1. Postanowienia Ogólne:

1.1. Walne zgromadzenie Firmy Handlowej "KrakChemia" SA ("Spółka") z siedzibą w Krakowie, zwane dalej "Walnym Zgromadzeniem" działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki oraz na podstawie niniejszego regulaminu, określającego tryb obradowania Walnego Zgromadzenia i podejmowania uchwał ("Regulamin").

1.2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia:

2.1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach określonych przez Kodeks spółek handlowych, inne przepisy prawa oraz statut Spółki.

3. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego:

3.1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

3.2. Niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wybiera się przewodniczącego. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

3.3. Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego powinna zostać sporządzona lista obecności, która po podpisaniu przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z uczestników przedstawia, i służących im głosów.

4. Komisja Skrutacyjna:

4.1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór komisji skrutacyjnej.

4.2. Wybór komisji skrutacyjnej odbywa się w następujących etapach:
1. zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona;
2. podjęcie uchwały w przedmiocie zamknięcia listy kandydatów do komisji skrutacyjnej;
3. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej; głosowanie jest tajne; Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy wyborach do komisji skrutacyjnej;
4. do komisji skrutacyjnej wchodzi 3 kandydatów z listy, którzy uzyskają największą ilość głosów; w przypadku, gdy lista kandydatów, o której mowa w lit. b) powyżej obejmuje 3 osoby, wówczas przewodniczący zarządza głosowanie na listę kandydatów;
5. komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.

4.3. Do kompetencji komisji skrutacyjnej należy obliczanie oddanych głosów.

5. Udział w Walnym Zgromadzeniu:

5.1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć
w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Stosuje się domniemanie, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5.2. Członek zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

5.3. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji
i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie przez zarząd Spółki odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

6. Obrady:

6.1. Obradami kieruje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

6.2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą prowadzić dyskusję po zreferowaniu przez przewodniczącego każdego punktu porządku obrad lub kilku z nich łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, uwzględniając między innymi wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia.

6.3. Przewodniczący powinien umożliwić każdemu
z uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Wypowiedź nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty.

6.4. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością zgłoszeń członkom zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz referentowi danej sprawy lub innym uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

6.5. Po zakończeniu dyskusji nad każdym punktem porządku obrad lub nad kilkoma punktami, zgodnie z pkt. 6.2., przewodniczący ogłasza,
że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania.
Od momentu ogłoszenia, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać tylko wnioski o charakterze porządkowym w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.

6.6. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, pomimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

6.7. Do wniosków porządkowych należą wnioski co do kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności odnośnie:
1. zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad;
2. usunięcia poszczególnych punktów z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej na porządku obrad; uchwała taka może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody; wniosek w tej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany; uchwały takiej nie można podjąć co do sprawy umieszczonej na porządku obrad na wniosek akcjonariuszy;
3. zamknięcia listy mówców;
4. zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia; uchwała w tej sprawie zapada większością 2/3 głosów; łącznie przerwy nie mogą trwać jednak dłużej niż 30 dni;
5. odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
6. ograniczenia czasu wystąpienia;
7. głosowania bez przeprowadzenia dyskusji.

6.8. Odrzucony wniosek formalny nie może być ponownie zgłoszony w toku dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

6.9. W trybie, o którym mowa w pkt. 6.6. i 6.7. nie mogą być podejmowane uchwały, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

6.10. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

6.11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań przewodniczącego, do których jest uprawniony lub zobowiązany przepisami prawa.
7. Głosowanie:

7.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych lub statut Spółki nie stanowią inaczej.

7.2. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 7.3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki lub przy wykorzystaniu środków technicznych. W ramach głosowania jawnego przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do oddania głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Ilość oddanych głosów odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia.

7.3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Tajne głosowanie odbywa się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków technicznych. Ilość oddanych głosów odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia.

7.4. Akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

7.5. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach, przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Oświadczenie w tej kwestii może być złożone pisemnie lub ustnie. Kandydatów zgłaszają akcjonariusze, członkowie zarządu Spółki lub członkowie rady nadzorczej Spółki, obecni na Walnym Zgromadzeniu. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

7.6. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być tak formułowane, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

7.7. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej Spółki powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut Spółki przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.

7.8. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu taką część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

7.9. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, o której mowa w pkt 7.8., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7.10. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 7.7. nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

7.11. W głosowaniu grupami, każdej akcji przysługuje jeden głos bez przywilejów i ograniczeń, z wyjątkiem art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

8. Protokoły:

8.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

8.2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, uprawnionych do głosowania.
Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

9. Postanowienia Końcowe:

9.1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

9.2. Obsługę biurową Walnego Zgromadzenia zapewnia Spółka.

9.3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zapewnienia, aby niniejszy Regulamin był publicznie dostępny.

9.4. Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia zwołanego po podjęciu uchwały o jego przyjęciu.

Kraków, dnia 30 czerwca 2003 roku

Podstawa prawna :
§ 49 ust.1 pkt 5 RRM GPW
§ 66 ust.5 RRM GPW

TAGI