Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Porządek obrad WZA zwołanego na 11 maja 2007 roku

Numer raportu: RB 11/2007   Sporządzono: 2007-04-03  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 11 maja 2007 r. na godz. 12.00 w Krakowie, w budynku administracyjnym przy ul. Pilotów nr 6, Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
7. Przedstawienie sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za obrotowy 2006.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2006 oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2006.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006;
b) udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006;
c) zatwierdzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2006 oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2006;
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006;
e) zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy 2006;
f) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006;
10. Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki: zmiana par. 11 ust. 3, par. 12 ust. 1 i 2, par. 15 ust. 2, par. 17 ust. 2;
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki;
14. Zamknięcie obrad.

Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki:

1.
Dotychczasowa treść par. 11 ust. 3:
„Zarząd uprawniony jest do nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.”

Proponowana treść par. 11 ust. 3:
„Zarząd uprawniony jest do nabywania oraz zbywania nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody walnego zgromadzenia ani innego organu Spółki.”

2.
Dotychczasowa treść par. 12 ust. 1 i 2:
„1. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do ustanowienia prokury i pełnomocnictwa wymagana jest uchwała Zarządu Spółki podjęta jednomyślnie.”

Proponowana treść par. 12 ust. 1 i 2:
„1. Do reprezentacji Spółki upoważnieni są:
- w przypadku Zarządu jednoosobowego - członek Zarządu samodzielnie;
- w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Do ustanowienia prokury wymagana jest uchwała Zarządu Spółki podjęta jednomyślnie.”

3.
Dotychczasowa treść par. 15 ust. 2:
„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.”

Proponowana treść par. 15 ust. 2:
„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”


4.
Dotychczasowa treść par. 17 ust. 2:
„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

Proponowana treść par. 17 ust. 2:
„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.”

SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych serii A oraz uprawnionym z akcji na okaziciela serii B i C, jeżeli złożą w siedzibie spółki najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 11.05.2007 r. o godz. 11.30 w miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ALMA MARKET SA

TAGI