Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Prognoza wyników na 2007 rok

Numer raportu: RB 10/2007   Sporządzono: 2007-03-12  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że podjął decyzję o przekazaniu prognozy skonsolidowanego wyniku finansowego netto na 2007 rok do wiadomości publicznej.

Grupa Kapitałowa ALMA MARKET SA w 2007 roku zrealizuje skonsolidowany zysk netto na poziomie 25 mln zł. Podstawą prognozy skonsolidowanego wyniku netto, są budżety spółek Grupy Kapitałowej.

Istotnym założeniem w sporządzonej prognozie jest:
- wykonanie budżetów spółek Grupy w zakresie działalności operacyjnej,
- zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Pilotów o łącznej powierzchni 3969 m2 na rzecz firmy LEOPARD SA zgodnie z podpisaną umową przedwstępną w grudniu 2006 roku,
- brak innych zdarzeń typu sprzedaż lub zakup aktywów, których wartość i cena sprzedaży lub zakupu w znaczny sposób mogłaby rzutować na skonsolidowany wynik finansowy netto, a których w momencie sporządzania i publikowania prognozy nie można było przewidzieć lub ich założenie w prognozach nie było poparte dużym prawdopodobieństwem, a ponadto ich przedwczesne ujawnienie mogłoby narazić Grupę na straty,
- stabilność na rynkach walutowych,
- brak zdarzeń wynikających z sytuacji lub decyzji dostawców i odbiorców o znacznym udziale w obrotach spółek Grupy, które mogłyby spowodować znaczny wpływ na skonsolidowany wyniki netto,
- brak zdarzeń nadzwyczajnych, które mogłyby mieć istotny wpływ na skonsolidowany wynik netto.

Zarząd ALMA MARKET SA zwraca uwagę na możliwość zmian przedstawionej prognozy skonsolidowanego zysku netto na 2007 rok ze względu na plan dynamicznego wzrostu sprzedaży ALMA MARKET SA i jej spółki zależnej KRAKCHEMIA SA. Ryzyko trafności przedstawionych prognoz jest determinowane przez zwiększanie skali prowadzonej działalności operacyjnej przez ALMA MARKET SA przy jednoczesnym prowadzeniu programu inwestycyjnego przewidującego otwieranie nowych obiektów handlowych. Również ryzyko trafności przedstawionych prognoz jest determinowane planowanym przejęciem przez spółkę zależną Krakchemia SA udziałów w spółce Maximex Sp. z o.o. oraz planowanym dużym wzrostem skonsolidowanej sprzedaży tych spółek. Jednocześnie Krakchemia SA planuje podwyższyć kapitał w drodze publicznej emisji akcji i stać się spółką notowaną na WGPW.
ALMA MARKET SA będzie monitorować możliwość realizacji prognozowanego skonsolidowanego zysku netto poprzez bieżące stosowanie w spółkach narzędzi controllingu i kwartalną aktualizację założeń budżetowych w zakresie działalności operacyjnej oraz monitoring i bieżącą analizę zdarzeń lub prawdopodobieństw zdarzeń mających lub mogących mieć znaczny wpływ na prognozowany skonsolidowany wynik finansowy netto.
ALMA MARKET SA będzie dokonywać oceny możliwości realizacji prognozowanego skonsolidowanego wyniku netto w okresach kwartalnych, a ewentualną korektę opublikowanej prognozy wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny będzie publikowała w okresowych raportach kwartalnych. Przy czym ALMA MARKET SA przekazywać będzie w formie raportu bieżącego ewentualne korekty prognozy w przypadku gdy prognozowany skonsolidowany wynik finansowy netto różnić się będzie o co najmniej 10% w stosunku do zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie.

TAGI