Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zbycie akcji spółki

Numer raportu: RB 08/2007   Sporządzono: 2007-02-23  W dniu 22 lutego 2007 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od SKARBIEC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o zbyciu akcji spółki Alma Market S.A. o następującej treści:

Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), działając w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy:

* SKARBIEC – AKCJA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji,
* SKARBIEC – III FILAR Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
* SKARBIEC – WAGA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony,

zwanych dalej „Funduszami”.,

informuje, że w wyniku rozliczenia w dniu 12 lutego 2007 r. (data rozliczenia transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A) transakcji sprzedaży przez Fundusze akcji spółki ALMA MARKET S.A. (dalej „Spółka”), udział Funduszy
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki spadł poniżej progu 5%.

Przed transakcją sprzedaży, na dzień 11 lutego 2007 r. Fundusze posiadały łącznie 332.191 akcji Spółki, co stanowiło 7,78% udziału w kapitale zakładowym. Akcje uprawniały do 332.191 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co dawało 5,02% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po transakcji sprzedaży akcji Spółki, Fundusze posiadają ogółem 318.191 akcji Spółki, co stanowi 7,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do 318.191 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 4,81% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

TAGI