Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 05/2014   Sporządzono: 2014-06-27  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 roku otrzymał podpisaną umowę najmu lokalu z przeznaczeniem na obiekt handlowy Alma Delikatesy. Jej przedmiotem jest najem przez Alma Market SA lokalu handlowego w Centrum „Galeria Metropolia” zlokalizowanym w Gdańsku przy ulicy Jana Kilińskiego.


Zarząd Spółki informuje, że umowa najmu lokalu zawarta z Centrum Hevelius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Wynajmujący”) z siedzibą w Gdańsku, spełnia kryterium uznania za umowę znaczącą, którym jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market S.A.


Umowa najmu została zawarta z Wynajmującym na okres 5 lat licząc od daty wydania Spółce lokalu, z możliwością przedłużenia jej na kolejne trzy pięcioletnie okresy. Wartość umowy zawartej z Wynajmującym (przyjmując wartość czynszów i opłat na dzień sporządzenia niniejszego raportu) wynosi około 24,2 mln zł.


Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) wraz z późniejszymi zmianami.

TAGI