Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Numer raportu: RB 01/2007   Sporządzono: 2007-01-11  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 10 stycznia 2007 roku otrzymał od spółki zależnej zawiadomienie o zawarciu w dniu 5 stycznia 2007 roku przez KRAKCHEMIĘ SA warunkowej umowy przedwstępnej zakupu udziałów stanowiących 100 % kapitału zakładowego w spółce MAXIMEX Sp. z o.o. Warunkowa umowa przedwstępna zakupu udziałów została zawarta z dwoma osobami fizycznymi będącymi udziałowcami tej spółki.

Warunkiem zawieszającym umowy jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z treścią umowy i warunkami w niej zawartymi zobowiązanie do zawarcia Umowy Przyrzeczonej upływa z dniem 31 grudnia 2007 roku.

Szacowana cena zakupu udziałów w spółce MAXIMEX Sp. z o.o. zostanie ustalona jako suma kwoty stałej oraz kwoty wynikającej z iloczynu liczby akcji i ceny emisyjnej jednej akcji KRAKCHEMIA SA w ofercie publicznej na rynku pierwotnym. Tak ustalona i obecnie szacowana cena może być wyższa niż 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

W pierwszym półroczu 2007 roku przewidywana jest pierwsza publiczna emisja akcji spółki zależnej KRAKCHEMIA SA i wprowadzenie akcji tej spółki do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

MAXIMEX Sp. z o.o. prowadzi podstawową działalność operacyjną związaną ze sprzedażą i dystrybucją surowców tworzyw sztucznych. Ewentualny zakup udziałów w MAXIMEX Sp. z o.o. jest zgodny z przyjętą przez KRAKCHEMIA SA strategią rozwoju.

W przypadku uchylania się przez jedną ze stron od zawarcia umowy przyrzeczonej wbrew obciążającemu tę stronę zobowiązaniu, pomimo uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, druga strona może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 2 000 tys. zł. Ewentualna zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych uzupełniających.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest szacowana wartość przedmiotu umowy, która może przekroczyć 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI