Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Wybrane dane finansowe

 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (TYS. PLN)


                
2011 2012 2013 2014 2015
2016*
Przychody 1 421 887 1 529 530 1 621 983 1 656 658 1 563 624
1 010 392
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 423 32 172 22 553 -225 -145 630
 -138 156
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 9 292 15 595 13 662 -9 983 -153 325
 -216 734
Amortyzacja 30 780 32 260 32 351 32 098
31 250
15 553
EBITDA 55 203 64 432 54 904 31 873
-114 380
 -122 603
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
10 512 14 655 10 554 -11 645
-145 556
-233 054
Zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej
7 010 4 980 5 735 -13 536 -149 461
 -233 054
             
Aktywa trwałe
483 272 466 573 467 612 469 504 369 144
274 608
Aktywa obrotowe
274 727 289 037 332 573 319 125 277 111
 50 584
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
16 837 13 850 21 698 15 684 16 606
10 481
Aktywa razem
757 999 755 610 800 185 788 629 646 255
 325 192
Kapitał własny
284 756 296 534 307 366 293 422 162 552
-32 348
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki dominującej 253 238 261 647 272 943 257 285 120 749
 -32 348
Zobowiązania długoterminowe
164 091 125 118 160 576 144 230 110 931
 12 622
Zobowiązania krótkoterminowe 309 152 333 958 332 243 350 977 372 772
 344 918
Pasywa razem
757 999 755 610 800 185 788 629 646 255
 325 192
Liczba akcji w szt.
5 534 5 561 5 561 5 561 5 561  5 561
Zysk (strata) na akcję w zł
1,90 2,64 1,90 -2,09 -26,17  -41,91
Zysk (strata) na akcję w zł przypisany akcjonariuszom spółki dominującej 1,27 0,90 1,03 -2,43 -26,88  -41,91
Wartość księgowa na akcję w zł
51,46 53,32 55,27 52,76 29,23  -5,82
Wartość księgowa na akcję w zł przypisany akcjonariuszom spółki dominującej 45,76 47,05 49,08 46,27 21,71  -5,82
             
ROA 1,4% 1,9% 1,3% - -  -71,7%
ROE 3,7% 4,9% 3,4% - -  720,5%
rentowność EBITDA
3,9% 4,2% 3,4% 1,9% -7,3%  -12,1
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
62,4% 60,8% 61,6% 62,8% 74,8%  109,9%WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (TYS. PLN)

 

  2011 2012 2013 2014 2015
2016*
Przychody 842 962 920 188 967 562 992 845 958 487
587 840
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 913 13 421 15 122 -2 488
-103 435
 -109 239
Amortyzacjannnnnnnnn 23 339 25 674 26 361 26 494 25 919
 11 737
EBITDA 37 252 39 095 41 483 24 006
-77 516
-97 502
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 673 1 886 6 584 -9 521 -98 370
-196 905
             
Aktywa trwałe 437 948 435 970 443 434 434 215 364 048
 241 057
Aktywa obrotowe 116 585 106 356 134 511 150 791 135 770
 33 485
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 262 7 281 7 778 7 002 6 462
  2 718
Aktywa razem 554 533 542 326 577 945 585 006 499 818  274 542
Kapitał własny 214 639 219 252 233 767 222 261 104 972
-84 504
Zobowiązania długoterminowe 120 224 98 948 114 670 94 457 97 101
 16 017
Zobowiązania krótkoterminowe 219 670 224 126 229 508 268 288 297 745
 343 029
Pasywa razem 554 533 542 326 577 945 585 006 499 818
 274 542
Liczba akcji w szt. 5 534
5 561 5 561 5 561 5 561  5 561
Zysk (strata) na akcję w zł 1,21 0,34 1,18 -1,71 -17,69  -35,41
Wartość księgowa na akcję w zł 38,79 39,43 42,04 39,97 18,88  -15,20
             
ROA 1,2% 0,3% 1,1% - 19,68%  -71,72%
ROE 3,1% 0,6% 2,8% - -93,71%  233,01%
rentowność EBITDA 4,4% 4,2% 4,3% 2,4% -8,1% -16,59%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 61,3% 59,6% 59,6% 62,0% 79,0%  130,78%

 

 Przedstawiono dane porównywalne r/r jednak Spółka dokonała w ostatnim okresie zmiany prezentacji danych finansowych, przedstawione zmiany zawiera raport półroczny (link)