Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Ład korporacyjny

 

» Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016


» Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku

 

(zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz Uchwałą nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007r. Zarząd ALMA MARKET S.A. przedstawia Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w ALMA MARKET S.A. Niniejszy raport stanowi załącznik do Raportu Rocznego ALMA MARKET S.A.)

 

» Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r


Powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (zgodnie z punktem 2 części III Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW)


1. Barbara Mazgaj - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Barbara Mazgaj jest małżonką Jerzego Mazgaja, który jest głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu ALMA MARKET SA

2. Wojciech Mazgaj - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Mazgaj jest osobą spokrewnioną z Jerzym Mazgajem, który jest głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu ALMA MARKET SA

3. Władysław Kardasiński - Sekretarz Rady Nadzorczej
Władysław Kardasiński jest osobą spowinowaconą z Jerzym Mazgajem, który jest głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu ALMA MARKET SA

4. Andrzej Kardasiński - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kardasiński jest osobą spowinowaconą z Jerzym Mazgajem, który jest głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu ALMA MARKET SA

5. Krystyna Byczkowska - Członek Rady Nadzorczej
Krystyna Byczkowska - nie posiada osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązań z żadnym, określonym akcjonariuszem ALMA MARKET SA


 

Informacja o treści obowiązującej w Alma Market S.A. reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (zgodnie z punktem 1.14 części II Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW)

 

W zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Alma Market S.A. działa zgodnie z postanowieniami Ustawy o rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej (zgodnie ze Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej). Przy wyborze audytora Rada Nadzorcza uwzględnia, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań.

 


Informacja o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Alma Market SA w okresie ostatnich dwóch lat (zgodnie z punktem 1.2a części II Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW)

 

W latach 2013-2014 w Zarządzie Alma Market SA zasiadało dwóch mężczyzn i jedna kobieta.

 

W okresie od 25 czerwca 2012 r. do 27 czerwca 2013 r. w skład Rady Nadzorczej Alma Market SA wchodziły trzy kobiety i dwóch mężczyzn. Pomiędzy 27 czerwca 2013 r. a 28 czerwca 2014 skład Rady Nadzorczej Alma Market SA stanowiło trzech mężczyzn i dwie kobiety. W okresie od 28 czerwca 2014 r. do 29 września 2014 r. funkcje członków Rady Nadzorczej pełniły dwie kobiety i dwóch mężczyzn, z kolei od 29 września 2014 r. - trzy kobiety i dwóch mężczyzn.


Informacje na temat dywidendy

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych, Spółka nie wypłacała dywidendy. Uprawnione władze Spółki nie podjęły decyzji co do planowanej dywidendy.

Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły

Stosownie do art. 89 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, kluczowy biegły rewident w rozumieniu tej ustawy nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce po upływie co najmniej 2 lat.

Polityka Różnorodności

Spółka informuje, że nie opracowała formalnego dokumentu zawierającego opis stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów z uwzględnieniem takich elementów polityki różnorodności jak: płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe. Zgodnie z konstytucyjną zasadą równości, Spółka przyjmuje, że wszyscy mają prawo do równego traktowania oraz, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Zasadę tą Spółka stosuje w procesach rekrutacyjnych.  
W odniesieniu do członków władz Spółki, wyboru osób pełniących funkcje członków zarządu i rady nadzorczej dokonują odpowiednio akcjonariusze oraz rada nadzorcza, kierując się decyzjami właścicielskimi, korporacyjnymi oraz zasadami fachowości.
W odniesieniu do kluczowych menedżerów, Spółka podejmując decyzje o nawiązaniu współpracy z kandydatami, kieruje się doświadczeniem zawodowym, stażem pracy w zawodzie, posiadanym wykształceniem stosownie do zakresu powierzanych zadań. Spółka zatrudnia zarówno kobiety, jak i mężczyzn w różnym przedziale wiekowym, biorąc pod uwagę ocenę spełnienia przez kandydatów kryteriów merytorycznych.  

 

 

Kraków, dnia 30.12.2015 roku