Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Informacja poufna dotycząca złożenia przez wierzycieli uproszczonych wniosków o ogłoszenie upadłości

Numer raportu: RB 49/2017   Sporządzono: 2017-04-07  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: „MAR”), Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje o powzięciu wiadomości o złożeniu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dwóch uproszczonych wniosków wierzycieli Spółki o ogłoszenie upadłości Spółki. Wierzycielami, którzy złożyli wnioski, są: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Benus Sp. z o.o. Postanowieniami z dnia 27 marca 2017 r. i 31 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienia o wstrzymaniu rozpoznania tych wniosków do czasu uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego toczącego się wobec Spółki.  O złożeniu uproszczonego wniosku Spółki o ogłoszenie upadłości, Spółka informowała raportem bieżącym nr 34/2017 z dnia 14 lutego  2017 r.

Podstawa prawna: art. 17 MAR